Genomförd årsstämma 2024

Presidiet för årsstämman 2024 vill tacka alla medlemmar som närvarade fysiskt eller via fullmakt på årsstämman! Under årsstämman behandlades sedvanliga punkter såsom det gångna året som bland annat inkluderade genomgång av årsredovisning, fastställande av balans- och resultaträkning och ett enhälligt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsstämman behandlade även ett antal motioner och valde styrelse, revisorer och valberedning.

Återigen tack till alla medlemmar som tillsammans skapar Brf Vinkremlan!

Styrelse 2024-2025
Britt Storm
Katharina Jansson
Bo Djärf
Håkan Rahm
Johnny Samuelsson
Tobias Axenborg
Anne Vättö

Valberedning 2024-2025
Jill Isebark
Björn Andersson