Påminnelse! När det blir fel…

Många medlemmar är riktigt duktiga när det gäller sortering av sopor och avfall i våra sophus. Men dessvärre förekommer det fortfarande en hel del felsortering och nedskräpning i våra sophus. Många vill väl och många gånger ligger ”rätt” sorts material i behållarna, men fel sorts föremål. Föremål som inte är förpackningar av t.ex. plast eller metall får inte sorteras i soprummens behållare för återvinning.

Observera att det enbart är det som är förpackningar och tidningar enligt FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen som vi får och är skyldiga enligt lag att sortera i soprummens behållare. Förutom behållaren för förpackningar och tidningar, har föreningen även kärl för mindre miljöfarligt avfall, matavfall och restavfall. Restavfall är det som blir kvar i soppåsen då matavfall, tidningar, pappersförpackningar, glas, plast och metall har sorterats ut.

Det som inte kan sorteras i våra sophus måste varje enskild medlem dessvärre själv åka med till en återvinningscentral, t.ex. Görla. Tips för din sortering hittar du i sorteringsguiden hos FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Fortsatt felsortering, otillåtna sopor och allmänt skräp gör att föreningen riskerar vite, vilket dessvärre kommer drabba alla medlemmar som får stå för notan. Ett alternativ att hantera felsortering, otillåtna sopor och skräp i soprummen är genom kameraövervakning, något som styrelsen gärna vill slippa.

Bild: FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen